คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า 001716
หมวดหมู่ หนี้
ราคาปกติ 460.00 บาท
ลดเหลือ 414.00 บาท
น้ำหนัก 1,790 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ผู้แต่ง : ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 521 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 
 
1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 
2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้ 
3.ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย 
4.ประเภทของหนี้ 
5.การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้ 
6.การปฏิบัติการชำระหนี้ 
7.การไม่ชำระหนี้ 
8.การกำหนดค่าเสียหาย 
9.การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 
10.ผลพิเศษของหนี้ 
11.ความระงับแห่งหนี้
 
คำนำ
 
(พิมพ์ครั้งที่ 3)
 
   หนังสือกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ในการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ข้าพเจ้าพยายามแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนทั้งที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยอยู่เสมอ แต่หนังสือเล่มนี้ยังคงมีความบกร่องอยู่อีกซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์กับข้าพเจ้าสำหรับความตั้งใจในการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์อันก่อเกิดกำลังใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถามไถ่ข้าพเจ้าอยู่เสมอมิได้ทำให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาค้นคว้า คิดไตร่ตรองเพิ่มเติมอยู่เสมอจนค่อย ๆ นำมาสู่พัฒนาการของหนังสือเล่มนี้ ทั้งขอขอบใจนางสาวธีรากรณ์ จินดาหลวง นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยของข้าพเจ้าสำหรับการสนับสนุนการค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่เสมอ
   ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาพร ลิ้มมณี สำหรับการสนับสนุนตำราที่ใช้ในการค้นคว้าอยู่เสมอ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์วิญญูชนทุกท่านสำหรับการดำเนินการจัดพิมพ์ที่รวดเร็วและเรียบร้อยอีกวาระหนึ่ง
   สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ ๆ ของข้าพเจ้า คุณชนะธัช คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และคุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตมิได้ ทั้งขอขอบใจนางสาวพรวรินทร์ โสตถิพันธุ์  บุตรสาวที่ช่วยออกแบบปก เป็นกำลังใจให้และเวลาข้าพเจ้าในการประกอบกรรมดีเสมอมา
   ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยสมดังปณิธานที่ตั้งไว้
   ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
29 มิถุนายน 2560
สารบาญ
 
บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
1. ความนำ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
4.ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะหนี้และเอกเทศสัญญา
5. สรุป
บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
1. ความนำ
2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และความคิดพื้นฐานของหนี้ตามกฎหมายโรมัน
3. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหนี้ตามกฎหมายไทย
4. สรุป
บทที่ 3 ความคิดพิ้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
1. ความหมาย
2. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ
3. บ่อเกิดแห่งหนี้ตามกฎหมายไทย
4. องค์ประกอบของความสัมพันธ์ทางหนี้
5. หนี้ในธรรม
6. สรุป
บทที่ 4 ประเภทของหนี้
1. ความนำ
2. หนี้ที่มีบุคคลหลายคน
3. หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้หลายอย่าง
4. หนี้ที่แบ่งด้วยการชำระหนี้
5. หนี้ที่แยกตามความสัมพันธ์ทางหนี้อย่างอื่น
บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
1. ความนำ
2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
3. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
4. การเปลี่ยนตัวลูกหนี้
5. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ : การโอนสัญญา
6. สัญญา factoriong
7. ความแตกต่างระหว่างการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กับการโอนหนี้ที่ต้องชำระตามเขาสั่งและการโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ถือ
8. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้อง และการรับช่วงสิทธิ
9. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการแปลงหนี้ใหม่
10. ความแตกต่างระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องและการโอนสัญญา
11. สรุป
บทที่ 6  ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
1. ความนำ
2. ความหมายของการปฏิบัติการชำระหนี้
3. บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้
4. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้
5. เวลาในการชำระหนี้
6. สถานที่ในการชำระหนี้
7. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
8. วิธีการชำระหนี้
9. ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ
10. สรุป
บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
1. ความนำ
2. ความหมาย
3. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้
4. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด
5. หลักเกณฑ์และผลของการที่ลูกหนี้ชำระไม่ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ประการอื่น
6. ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
7. เจ้าหนี้ผิดนัด
8. ผลของการชำระหนี้พ้นวิสัยในสัญญาต่างตอบแทน
9. ความแตกต่างระหว่างการชำระหนี้พ้นวิสัย การมีอุปสรรคในการชำระหนี้การชำระหนี้ยังเป็นไปได้แต่กลายเป็นภาระมากสมควรเพราะเหตุที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้
10. สรุป
บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
1. ความนำ
2. ฐานความคิด
3. ความหมาย
4. เหตุที่จะก่อให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหาย
5. ประเภทของค่าเสียหาย : ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
6. ลักษณะของค่าเสียหาย
7. หลักเกณฑ์และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดค่าเสียหาย
8. การกำหนดค่าเสียหายถ้าเจ้าหนี้มีส่วนผิดหรือว่าเจ้าหนี้มีส่วนผิด
9. สรุป
บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
1. ความนำ
2. ขอบเขตความรับผิดของลูกหนี้
3. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
4. การเพิกถอนการฉ้อฉล
5. สรุป
บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
1. ความนำ
2. การรับช่วงสิทธิ
3. การรับช่วงทรัพย์
4. การใช้สิทธิยึดหน่วง
5. บุริมสิทธิ
6. สรุป
บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้
1. ความนำ
2. การชำระหนี้
3. การปลดหนี้
4. การหักกลบลบหนี้
5. การแปลงหนี้ใหม่
6. การที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน
7. สรุป
บรรณานุกรม
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2752]
หนังสือกฎหมาย [1593]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก