เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
รหัสสินค้า 000469
หมวดหมู่ ภาษีและการวางแผนภาษี
ราคาปกติ 800.00 บาท
ลดเหลือ 720.00 บาท
น้ำหนัก 2,600 กรัม
แก้ไขล่าสุด 7 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!
เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 836 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน.

สารบัญ
 
เจาะลึกการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53
 
Chapter 1 หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
   การจัดทำงบการเงิน
   งบการเงิน
   การจัดทำและนำเสนองบการเงิน
   รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
   การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
   ปัญหาการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
 
Chapter 2 รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
   เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
   เงินได้พึงประเมิณตามมาตรา 40
   เครดิตภาาีตามมาตรา 47 ทวิ
   ประเภทของรายได้
   รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
   รายได้อื่น
   ปัญหาของรายได้ที่ต้องคำนวณกำไรสุทธิ
   แบบแสดงรายการ๓าษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
 
Chapter 3 รายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
   ขายสินค้า
   ธุรกิจให้บริการ
   การนำเข้า
   แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
   แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
 
chapter 4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 3 เตรส (ภ.ง.ด.53)
   หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการนำส่งภาษี
   วัน เดือน ที่จ่ายเงินและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   กำหนดเวลาและวิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   การจัดทำบัญชีพิเศษการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
   การจัดทำแบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของบริษัทจำกัด ผู้รับเงินปันผล
   แบบแจ้งข้อความและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าว
   ความรับผิดในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   แนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
   ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
   ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
   เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 
   เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   ข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
Chapter 5 ทำไมต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   ข้อพิจารณาความแตกต่างของ ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.30 และ ภ.ง.ด.53
   ประเด็นการตรวจสอบของกรมสรรพาก
   การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
   การจัดทำงบกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ณ วันปิดบัญชี
   การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และภ.ง.ด.53
 
Chapter 6 กระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   ประเภทของรายได้ รายได้ ที่ต้องเสียภาษีอากร
   รายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่
   การขายสินค้าหรือให้บริการเฉพาะอย่าง
   กระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   การรับรู้รายได้ของธุกิจเช่าซื้อ
   การบันทึกบัญชีการเช่าซื้อของผู้ให้เช่าซื้อ (ผู้ขาย) 
   ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจเช่าซื้อ
   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   การใช้อัตราแลกเปลี่ยนออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการ
   อัตราแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้า
   การใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง
   กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
   สัญญาเช่าดำเนินงาน
   สัญญาเช่าทางการเงิน
   กระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   ปัญหากานขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
   รายได้ที่ไม้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
   รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
   รายได้ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
   รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
   รายได้อื่น
   ปัญหาของรายได้ที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
   การขายทรัพย์สิน
   ค่าปรับ หรือดอกเบี้ยผิดนัด หรือค่าเสียหาย
   รายได้เงินปันผล
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   รายได้จากขายเศษวัสดุ
   เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
   กรณีไม่ได้ขาย แต่กฎหมายถือเป็นการขาย
   ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนาณมูลค่าของฐานภาษี
   ส่งสินค้าไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่ง
   กระทบยอดรายจ่ายใน ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   รายจ่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
   รายจ่ายค่าบริการ
   รายจ่ายที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
   รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
   รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
   รายจ่ายอื่น
   ปัญหาในการกระทบยอดรายจ่ายใน ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
   การจำหน่ายหนี้สูญกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
   สรุปตารางเปรียบเทียบ ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
   
Chapter 7 โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่กระทบยอด ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ.30
   รายได้ (Revenue) 
   รายได้ตามประมวลรัษฎากร
   เงิน
   ทรัพย์สิน
   ประโยชน์อื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินสด
   เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
   เงินได้พึงประเมิณตามมตรา 40
   เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ
   โครงสร้างรายได้
   เงินกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
   เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ
   การขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาด
   สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
   นโยบายส่งเสริมการลงทุน
   ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
   หลักเกณฑ์การขออนุมัติโครงการ
   หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ
   เขตส่งเสริมการลงทุน
   หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยขน์
   สิทธิและประโยชน์กรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
   การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
   โครงการเมืองต้นแบบ เพื่อพัฒนอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
   ปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิ ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้จากกการขายอสังหาริมทรัพย์
   การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน
   การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ
   การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ
   วิธีส่วนได้เสัีย
   โครงสร้างรายจ่าย
   รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน
   รายจ่ายที่หากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
   การต่อเติม
   การปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น
   การเปลี่ยนแทน
   การซ่อมแซม
   การโยกย้ายและติดตั้งใหม่
   โครงสร้างรายจ่าย
   รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
   สิทธิประโยชน์การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
   รายจ่ายเพื่อสนัสนุนการศึกษา
   รายจ่ายในการฝึกอบรม
   รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา
   เงินบริจาคและรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์
   ค่ารับรองหรือค่าบริการ
   ค่าของขวัญปีใหม่กับค่ารับรอง
   รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
   เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่า้พิ่มที่ชำระหรือพึงชำระและภาษีซื้อ
   ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นรายจ่ายได้
   ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
   สรุปอัตราค่าเสื่อมราคาตามหลักการบัญชีกับภาษีอากร
   ปัญหาของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
   ภาษีซื้อของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
   การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
   เงื่อนไขของรถยนต์ต้องห้าม
   มูลค่าต้นทุนส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท
   ค่าเช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
   ข้อยกเว้นของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2756]
หนังสือกฎหมาย [1594]
ชีท ม.รามคำแหง [381]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก