หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
รหัสสินค้า 000667
หมวดหมู่ กฎหมายปกครอง
ราคาปกติ 280.00 บาท
ลดเหลือ 252.00 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
แก้ไขล่าสุด 8 ธ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

ผู้แต่ง: ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2554 
จำนวนหน้า: 320  หน้า
ISBN: 9789742889807

สารบัญ
 
บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง
1.1 ความหมายของ  “ฝ่ายปกครอง”
1.2 ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง
1.3 ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง
1.3.1 วัตถุแห่งการควบคุม
(1) การควบคุมเหนือ  “การกระทำ” 
(2) การควบคุมเหนือ   “ตัวบุคคล” 
1.3.2 วัตถุที่ประสงค์ (object)  ของการควบคุม
(1) การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย (Rechtmäßigkeit)
(2) การควบคุมความชอบด้วยวัตถุประสงค์  (Zweckmäßigkeit)
บทที่ 2 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
2.1 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
2.1.1 การควบคุมโดยองค์กรของรัฐ
2.1.2 การควบคุมโดยประชาชน
 (1) การควบคุมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 (2) การควบคุมโดยให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงเอกสารราชการ
  2.2 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
   2.2.1 การควบคุมโดยผู้มีอำนาจเหนือ
   2.2.2 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
    (1) การอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะ
    (1) การอุทธรณ์ตามกฎหมายกลาง  (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตราชการ
     ทางปกครอง  พ.ศ.  2539)
 2.2.3 การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
  (1) ลักษณะของ  “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท”
  (2) ประเภทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
  (3) สถานะของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  (4) การควบคุมตรวจสอบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
   ข้อพิพาทโดยศาล
บทที่ 3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
 3.1 การควบคุมทางการเมือง
  3.1.1 การตั้งกระทู้ถาม
3.1.1 การใช้กลไกลคณะกรรมาธิการ
3.1.2 การเปิดอภิปรายทั่วไป
 3.2 การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3.2.1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.2.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3.2.4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บทที่ 4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ
  4.1 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในต่างประเทศ
4.1.1 ระบบศาลเดี่ยว
4.1.2 ระบบศาลคู่
    (1) แนวคิดในการจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่
    (2) โครงสร้างของศาลปกครองในระบบศาลคู่
    (3) การดำเนินงานและวิธีพิจารณาของศาลปกครองในระบบศาลคู่
  4.2 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย
   4.2.1 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม
    (1) คดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
    (2) คดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงาน
    (3) คดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลภาษีอากร
    (4) คดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
     และการค้าระหว่างประเทศ
    (5) คดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลล้มละลาย
   4.2.2 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง
    (1) วิวัฒนาการของการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย
    (2) โครงสร้างและบุคลากรของศาลปกครอง
    (3) อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
  5.1 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
5.1.1 คดีที่ฟ้องเป็นคดีข้อพิพาททางปกครองที่อยาในเขตอำนาจของ
ศาลปกครอง
5.1.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
5.1.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจการฟ้องคดี
5.1.4 เงื่อนไขความสามารถในการดำเนินคดีและการมีตัวแทนในคดี
(มาตรา  45  วรรคห้า)
5.1.5 เงื่อนไขประเภทคำฟ้อง
5.1.6 เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(มาตรา  42  วรรคสอง)
5.1.7 เรื่องที่จะฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน
(ข้อ  97  และ ข้อ 79  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ฯ)
5.1.8 เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง
5.1.9 เงื่อนไขค่าธรรมเนียมศาล  (มาตรา  45  วรรคสี่)
  5.2 ประเภทของคดีปกครอง
5.2.1 คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็น
การออกกฏ หรือคำสั่ง  หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (1)
5.2.2 คดีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  ตามมาตรา  9 วรรคสอง  (2)
5.2.3 คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
ฝ่ายปกครอง   ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง  (3)
5.2.4 คดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (4)
  5.3 การดำเนินคดีปกครอง
5.3.1 การตรวจคำฟ้อง
5.3.2 การแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี
5.3.3 การจัดทำสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และข้อเสนอแนะ
ในการวินิจฉัยคดี 
5.3.4 การนั่งพิจารณาคดี
  5.4 การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
5.4.1 ข้อความทั่วไป
5.4.2 การคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองเยอรมัน
5.4.3 การคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองไทย
  5.5 คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
5.5.1 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
5.5.2 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
5.5.3 ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
5.5.4 ผลบังคับของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดของศาลปกครอง
5.5.5 การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2659]
หนังสือกฎหมาย [1554]
ชีท ม.รามคำแหง [380]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก