คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รหัสสินค้า 000657
หมวดหมู่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคาปกติ 275.00 บาท
ลดเหลือ 247.50 บาท
น้ำหนัก 1,400 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ผู้แต่ง: ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561
จำนวนหน้า: 308 หน้า
ขนาด : 18.5x 26 ซ.ม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696459

คำนำ
 
   หนังสืออธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาเอกเทศสัญญา 1 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบเป็นผู้บรรยายอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้าพเจ้าได้พยายามเขียนขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีหนังสือใช้ตามแนวที่ข้าพเจ้าบรรยาย วิธีการเขียนจึงมีลักษณะของการวางหลักง่ายๆ ที่เป็นระบบ มีตัวอย่างที่ง่ายแก่การทำความเข้าใจและจดจำ มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปที่เคยเป็นอยู่บ้าง แต่มิได้เน้นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเพราะเห็นว่ามีหนังสือในลักษณะดังกล่าวอยู่หลายเล่มแล้วในท้องตลาดและเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงได้มีคำอธิบายเนื้อหาของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
   ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะก่อประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยสมดังปณธานที่ได้ตั้งไว้ แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังมีข้อบกพร่องอีกมาก หากท่านผู้รู้จะได้กรุณาให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไปด้วยก็จักเป็นพระคุณยิ่ง
   ข้าพเจ้าขอบใจนักศึกษาทั้งหลายที่ได้ศึกษาวิชานี้กับข้าพเจ้า และได้ตั้งประเด็นคำถามอันทำให้ข้าพเจ้าต้องค้นคว้าเพื่อหาคำตอบอธิบายจนปรากฎเป็นหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนสนับสนุนและกำหนดเวลาในการเขียน ทำให้หนังสือเล่มปรากฎแก่สายตาของนักศึกษาและผู้อ่านในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ที่ได้สนับสนุนข้อมูลบางส่วน ขอขอบคุณบรรณารักษ์ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายทิวากร ยอดชาญ นิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีส่วนสนับสนุนในการค้นข้อมูล
   ท้ายที่สุดขอขอบคุณพี่ๆ ของข้าพเจ้า คุณเสริมศักดิ์ คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และคุณมะลิ หยกอุบล ที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านและขอขอบใจเด็กหญิงชนิกานต์ โสตถิพันธุ์ บุตรสาวที่เป็นกำลังใจให้เสมอ
   จำปี โสตถิพันธุ์
   ธันวาคม 2545
 
 
คำนำ
(พิมพ์ครั้งที่ี 7)
   ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนและเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอ แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอาจทำให้กฎหมายลักษณะนี้อาจต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย แต่การศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อน ก็จะเป็นส่วนสำคัญให้สามารถคิดและพัฒนาต่อไปได้
   ในปัจจุบันแม้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสสอนในวิชานี้โดยตรง แต่ก็ยังมีโอกาสได้คิดถึงประเด็นปัญหากฎหมายลักษณะนี้อยู่หลายประการและได้นำไปเป็นประเด็นในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาบ้างมีนิสิตทำวิทยานิพนธ์ที่มีความเกี่ยวข้องบ้าง มีนิสิตที่เรียนมาไต่ถาม ทั้งยังได้ทำความเข้าใจคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องก็ยังทำให้เกิดความงอกงามในทางวิชาการได้อยู่เสมอ โอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอขอบใจนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคำถามที่กระตุ้นให้ข้าพเจ้าต้องคิดตามอยู่เสมอ ขอขอบใจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่นำความคิดเห็นบางส่วนไปศึกษาต่อยอดในวิทยานิพนธ์ และขอขอบใจนางสาวธีราภรณ์ จินดาหลวง นิสิตระดับมหาบัณฑิตผู้ช่วยของข้าพเจ้า สำหรับการสนับสนุนการค้นคว้า ทั้งขอขอบคุณ คุณสถาพร ลิ้มมณี สำหรับการสนับสนุนข้อมูลเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์วิญญูชนทุกท่าน สำหรับการจัดพิมพ์ที่รวดเร็วและเรียบร้อยอีกวาระหนึ่ง
   สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ๆ ของข้าพเจ้า คุณชนะธัช คุณวราภรณ์ คุณสมชัย และ คุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านและสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตมิได้ และขอขอบใจนางสาวพรวรินทร์ โสตถิพันธุ์ บุตรสาว ที่เป็นกำลังใจและที่ให้เวลาข้าพเจ้าในการประกอบกรรมดีเสมอมา ทั้งยังช่วยออกแบบปกในคราวนี้ด้วย
   ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาและท่านผู้อ่านบ้างสมดังปณิธานที่ได้ตั้งไว้
   ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
5 ธันวาคม 2560
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 สัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 1 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
1. ความนำ
2. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
3. ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
3.1 เป็นสัญญา
3.2 เป็นสัญญาต่างตอบแทน
3.3 เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ด้วยความยินยอม
3.4 เป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดผลผูกพัน
3.5 เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบบังคับ
3.6 เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาอันกำกัด
3.7 เป็นสัญญาที่ถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญ
4. องค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
4.1 คู่สัญญา
4.2วัตถุประสงค์
4.3 เจตนา
4.4 แบบ
5.สรุป
 
บทที่ 2 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน
1.ความนำ
2. คำมั่นจะให้เช่า
3. สัญญาจะให้เช่า
4. สัญญาเช่าที่เสร็จเด็ดขาด
5. สรุป
 
บทที่ 3 วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน
1. ความนำ
2. ทรัพย์สินที่อาจเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าได้
2.1 อสังหาริมทรัพย์
2.2 สังหาริมทรัพย์
3. ทรัพย์สินที่ไม่อาจเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าได้
4. กรณีนำวัตถุแห่งสัญญาเช่าชิ้นเดียวกันให้เช่าแก่ผู้เช่าหลายรายในกำหนดเวลาเช่าเดียวกัน
5. สรุป
 
บทที่ 4 ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
1. ความนำ
2. ความเป็นโมฆะของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
3. ความเป็นโมฆียะของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
4. สรุป
 
บทที่ 5 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า
1. ความนำ
2. หนี้ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
2.1 การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าตามเวลา
2.2 การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนด
2.3 การส่งมอบด้วยวิธีการที่กฎหมายกำหนด
2.4 การส่งมอบจามปริมาณ
2.5 การส่งมอบตามประเภท
2.6 การส่งมอบทรัพย์สินตามสภาพ
(ก) ซ่อมแซมดีแล้ว
(ข) เหมาะแก่การใช้ประโยชน์
(ค) ไม่ชำรุดบกพร่องแบบไม่เห็นประจักษ์
(ง) ไม่ถูกรอนสิทธิ
3. หนี้ในการรักษาทรัพย์ให้อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ได้
4. สรุป
 
บทที่ 6 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนของผู้เช่า
1. ความนำ
2. หนี้ในการชำระค่าเช่า
3. หนี้เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่เช่า
3.1 หนี้ในการรับมอบทรัพย์สินที่เช่า
3.2 หนี้หรือหน้าที่ที่ผู้เช่าจะต้องใช้ทรัพย์ที่เช่ามาโดยชอบ
3.3 หนี้หรือหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่า
3.4 หนี้ในการต้องส่งทรัพย์สินที่เช่าคืน
3.5 หนี้ในการที่ผู้เช่าต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าด้วยตัวเอง
3.5.1 หนี้ของผู้เช่าที่จะต้องไม่นำทรัพย์สินที่เช่าไปให้เช่าช่วง
3.5.2 หนี้ของผู้เช่าที่จะไม่นำสิทธิในการเช่าทรัพย์สินของตนไปโอนให้แก่บุคคลภายนอก
3.5.3 ความแตกต่างระหว่างการเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า
3.5.4 หนี้ที่จะไม่ให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินในทางที่เสียหาย
4. สรุป
 
บทที่ 8 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า
1. ความนำ
2. สิทธิในส่วนของค่าเช่า
3. สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ใช้เช่า
4. สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
5. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า
6. สรุป
 
บทที่ 9 ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน
1. ความหมาย
2. สาเหตุที่ทำให้สัญญาเช่าทรัพย์สินระงับ
1. เหตุโดยสัญญา
2. เหตุโดยกฎหมาย
2.1 เหตุแห่งเวลา
2.2 เหตุแห่งตัวทรัพย์
2.3 เหตุแห่งตัวคน
2.4 เหตุแห่งตัวหนี้
2.5 เหตุอิสระ
 
บทที่ 10 สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
1. ความนำ
2. ลักษณะของสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
3. ผลของการเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
4. สรุป
 
ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ
1. ความนำ
2. ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
3. องค์ประกอบของสัญญาเช่าซื้อ
4. วัตถุแห่งสัญญาเช่าซื้อคือทรัพย์สิน
5. ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าซื้อ
6. ความเป็นผลของสัญญาเช่าซื้อ
7. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
8. ความระงับแห่งสิทธิเลิกสัญญา
9. อายุความ
10. สัญญาเช่าซื้อและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
11. สัญญาเช่าซื้อและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
12. สรุป
 
ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
1. ความนำ
2. ประเภทของลิสซิ่ง
3. ลักษณะในทางกฎหมายของลิสซิ่งตามกฎหมายอิตาเลี่ยน
4. ลักษณะในทางกฎหมายของลิสซิ่งตามกฎหมายไทย
5. อนุสัญญาว่าด้วยลิสซิ่งทางการเงินระหว่างประเทศ
6. สรุป
 
ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆ
1. ความนำ
2. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาและสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาเช่าซื้อ
4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญายืมใช้คงรูป
5. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาและสัญญาเช่าที่พักแรม
6. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินและสิทธิเก็บกิน
7. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาซื้อขาย
8. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง
9. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาและสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท financial lease
10. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท financial lease
11.  ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2559 กับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
12. สรุป
 
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
- พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555
-  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558
-  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
-  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558
- คำถามที่น่าสนใจสำหรับวิชากฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
ดัชนี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รับชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารออนไลน์ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้  และถ้าหากลูกค้าไม่มีการโอนชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโดยท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บได้ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาถ.รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.รามคำแหง ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
  • ค่าธรรมเนียม 5.5%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อให้เราเป็นผู้จำหน่าย
ผลงานของท่าน
ทั้งหนังสือเล่ม,
ไฟล์ Ebook และอื่นๆ

ติดต่อเราเลย 
086-7748337 
Attorney285@gmail.com

หมวดหมู่หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบราชการ [2846]
หนังสือกฎหมาย [1611]
ชีท ม.รามคำแหง [385]

สอบถาม/สั่งซื้อ

0867748337,0879993997

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก